Qüestionari

Per tal de poder concretar i resoldre qualsevol qüestió del seu projecte Innovacció.net li proposa una serie de preguntes que ens ajudaran a definir la proposta d'estratègia a seguir i que se li adjuntarà amb l’estudi.

Empresa   Contacte  
E-Mail Telèfon

 

1) INFORMACIÓ ECONÒMICA

Cumplimentar les següentes dades econòmiques. Les dades es refereixen a exercicis tancats i en el seu defecte, d'un balanç a 31-12 el més aproximat possible al definitiu.

 
2009
2010
2011
Actiu/Pasiu
Fons propis
Facturació
Benefici (abans d'impostos)
Cash-flow (1)
Número de treballadors

(1) Import obtingut dels beneficis (després d'impostos) + amortitzacions

 

2) VALORACIÓ PROJECTE

Valorar globalment les partides mes significatives que es poden incloure dins el projecte.

 
Euros
 
Ma d'obra
 
Amortització anual Equips i maquinaria
(Amortització dels equips utilitzats durant el projecte)
Amortització anual Altres Actius Fixes
(Amortització de Motllos, matrius, llicències de software, etc.)
Materials
 
Colaboracions externes
 
Altres despeses
 
TOTAL
 
 

3) INFORMACIÓ TÈCNICA

   
 

a) Títol del projecte

   
 

b) Durada

 

Dates aproximades d'execució del projecte (inici-final). La durada mínima en el cas d'un projecte CDTI és de 12 mesos

Inici  Final

   
 

c) Objectiu i definició

Definició i breu descripció dels objectius que es pretenen assolir.

   
 

d) Avanç tecnològic

Resum dels avenços tecnològic i/o novetats tècniques que es desenvoluparan.

   
 

e) Situació actual

Descripció del punt de partida del projecte (estat tecnología a desenvolupar, novetat del mercat, nivell de realització).